Button to close the main navigation menu

Marko Tiedke