Button to close the main navigation menu

Heike Jahn